>
  1. התקשרו 0776707520
  2. אודותינו
  3. צור קשר
דף הבית
אתרי סקי
חבילות סקי
אודותינו
צור קשר 0776707520
  1. דף הבית
  2. מדיניות ופרטיות

מדיניות ופרטיות

1. ד"ר סקי הינה פעילות המתבצעת כחטיבה נפרדת בתוך חברת סקי – דיל בע"מ ("ד"ר סקי").
אלא אם צוין אחרת מפורשות בתנאים אלו, ההתחייבות והזכויות של ד"ר סקי, הינן התחייבויות וזכויות של סקי-דיל, לכל דבר ועניין.

2. ד"ר סקי מכבדת את פרטיות הלקוחות והגולשים באתר של ד"ר סקי.

3. המידע המובא להלן מיועד לסייע ללקוחות להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של ד"ר סקי.

4. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם ד"ר סקי אוספת מידע אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן ד"ר סקי אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שד"ר סקי תעשה במידע, כיצד ד"ר סקי מטפלת ושומרת את המידע.

5. המידע שהלקוח מסר או ימסור לד"ר סקי, בין בע"פ ובין בכתב, תלויה בהסכמתו וברצונו ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגרי המידע של ד"ר סקי לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. לצורך מימוש המטרות האמורות כאמור, ד"ר סקי תעביר מידע אודות לקוחות לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.

6. ד"ר סקי אוספת מידע אודות לקוחות באמצעים השונים לרבות: (1) שימוש באתר האינטרנט שלד"ר סקי ועמודי הנחיתה השונים באיזו מהפלטפורמות; (2) באמצעות מידע שהלקוח מוסר לד"ר סקי או שמתקבל אצל ד"ר סקי בקשר עם השירותים שהיא מעניקה ללקוחות.

7. המידע אשר ד"ר סקי אוספת אודות הלקוח כולל שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל), מידע בקשר עם מוצרים שרכש הלקוח, תמונה וכל מידע נוסף שהלקוח מוסר לד"ר סקי.

8. ד"ר סקי אוספת מידע אודות הלקוח לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

8.1. כדי להעניק שירותים ולשפר את איכותם;
8.2. לשם יצירת קשר עם הלקוח;
8.3. כדי לשלוח ללקוח מידע חשוב בנוגע לשינויים בתנאי ההתקשרות או השירות, שינויים במדיניות הפרטיות ומידע אדמיניסטרטיבי אחר;
8.4. לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;
8.5. כדי שנוכל להתאים ולהציע לך מגוון של מוצרים ושירותים, שאולי יתאימו לך;
8.6. דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות–1981, ובכלל זה שליחת ניוזלטרים, בין אם הדיוור מבוצע על ידי ד"ר סקי, ובין אם באמצעות צדדים שלישיים;
8.7. על מנת שנוכל להציג מידע ופרסום אשר עשוי להתאים עבורך;
8.8. לצורך זיהוי הלקוח בעת פנייה אלינו;
8.9. לצורכי שיפור, תיקון, איחוד וטיוב המידע אודות הלקוח הנמצא בחזקתנו והמתייחס אל הלקוח (בין שמדובר במידע שנמסר לנו על ידי הלקוח, ובין שמדובר במידע שקיבלנו מצד שלישי);
8.10. לצורכי ניהול התשתית והפעילות העסקית של ד"ר סקי ופעולה בהתאם לכללי מדיניות ונהלים פנימיים, כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות, ניהול ספרים (חשבונות), מימון וניהול חשבונות, חיובים וגביות ומערכות ניהול מידע;
8.11. לצרכי בירור ויישוב תלונות, עריכת ביקורות פנימיות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו;
8.12. על-מנת לענות על דרישות חוק ומחויבויות רגולטוריות, לרבות בקשר להליכים משפטיים, צווים, דרישות של רשויות וכיוצ"ב;
8.13. לצורך ביסוס והגנה על זכויות משפטיות; על מנת להגן על פעילות ד"ר סקי ועל זכויותיה, אכיפה של תנאי הזמנה זו, שמיררה על ביטחון ורכוש של ד"ר סקי ו/או של חברות הקשורות בד"ר סקי, של הלקוח ושל צדדים שלישיים; וכן לאפשר לד"ר סקי לעמוד על זכויותיה לקבלת סעדים או לצמצם את נזקיה.

9. ד"ר סקי רשאית להעביר מידע אודות לקוחות לצדדים שלישיים כפי שיפורט להלן:

9.1. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
9.2. ד"ר סקי רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

9.2.1. צדדים שלישיים אשר מעניקים לד"ר סקי שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לד"ר סקי שירותים בקשר עם פעילותה ועם מתן שירותים ללקוחות לרבות בתי מלון, חברות השכרת רכב, חברות שמעניקות שירותי תחבורה ונותני שירותים נוספים אשר זקוקים למידע לשם מתן שירותים ללקוחות.
9.2.2. אם יתקבל אצל ד"ר סקי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או מידע אודות הלקוח בהתאם לצו שיפוטי ובהתאם להוראות כל דין.
9.2.3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין הלקוח או מי מטעמו לבין ד"ר סקי או מי מטעמה.
9.2.4. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של ד"ר סקי ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג ד"ר סקי ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בד"ר סקי.
9.2.5. בכל מקרה שד"ר סקי תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לד"ר סקי, ללקוח או לצד שלישי כלשהו.

9.3. ד"ר סקי רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים כאמור לעיל במדינות או בתחומי שיפוט אחרים (לרבות בענן). יכול שהמידע יועבר
למדינות בהן רמת ההגנה על הזכות לפרטיות תהא שונה מרמת ההגנה הניתנת לזכות הפרטיות בהתאם להוראות הדין הישראלי. מסירת המידע לד"ר סקי מהווה הסכמה לאיסוף, שמירה, איחסון (לרבות בענן) ומסירה של המידע בהתאם למדיניות הגנת פרטיות זו.

9.4. ד"ר סקי נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע
באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה הלקוח מוסר מידע לד"ר סקי, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, הלקוח עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש ללקוח סיבה להאמין כי העברת המידע לד"ר סקי אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם הלקוח מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לד"ר סקי הועמדה בסכנה), אנא עדכן את ד"ר סקי באמצעי התקשרות שבסעיף 9 להלן.

9.5. ד"ר סקי לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו ללקוח ו/או צד שלישי, בכל הקשור להעברת המידע לד"ר סקי, לאיסוף, לשמירה (כולל בענן), לעיבוד ולהעברת המידע לצדדים שלישיים.

9.6. ד"ר סקי תשמור את המידע אודות הלקוח לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

9.7. אם הלקוח יספק מידע לד"ר סקי בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על הלקוח לעשות אך ורק לאחר: (א) שהלקוח עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות פרטיות זו; וכן - (ב) הלקוח קיבל הסכמה מהצדדים השלישיים כאמור לעיל לאיסוף, שימוש, והעברה של מידע אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין.

9.8. הלקוח רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר המידע ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. ככל שהלקוח מבקש לעשות כן, אנא צור קשר עם ד"ר סקי כמפורט בסעיף 1 למדיניות פרטיות זו.
 

10. כל שאלה בעניין מדיניות פרטיות זו ניתן להפנות אל נציג ד"ר סקי באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: info@doctorski.com

טופס פנייה מהירה

חופשות קרובות
אתרי סקי
חבילות סקי
צור קשר