>
  1. התקשרו 0776707520
  2. אודותינו
  3. צור קשר
דף הבית
אתרי סקי
חבילות סקי
אודותינו
צור קשר 0776707520
  1. דף הבית
  2. תנאים ואחריות

תנאים, הגבלת אחריות והנחיות

אנו מבקשים להפנות את תשומת לב הלקוחות והמתעניינים (יכונו להלן ביחד או לחוד: "הלקוחות" או "הנוסעים"). למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתם, והמהווה ביחד עם טופס ופרטי ההזמנה (וכן פרטים משלימים הנמצאים בשובר השכרת הרכב) את חוזה ההתקשרות עם הלקוחות ו/או מי מטעמם.
ד"ר סקי הינה פעילות המתבצעת כחטיבה נפרדת בתוך חברת סקי דיל בע"מ ("סקי-דיל"). ההטבות והשירותים של סקי-דיל, לא יחולו על רוכשי החבילות של ד"ר סקי.
אלא אם צוין אחרת מפורשות בתנאים אלו ההתחייבות והזכויות של ד"ר סקי, הינן התחייבויות וזכויות של סקי-דיל, לכל דבר ועניין.
1.כללי
1.1.ד"ר סקי משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין מפעילי וספקי השירותים השונים כגון, בין היתר: חברות תעופה, בתי מלון, מלונות דירות, בעלי דירות, מסעדות, מדריכים מקומיים, חברות וחנויות להשכרת ציוד, חברות הובלה, תחבורה ואוטובוסים ושירותי קרקע אחרים (להלן ביחד ולחוד: "ספקי השירותים").
1.2.כתוצאה מכך, אין ד"ר סקי או סקי-דיל אחראים בכל צורה שהיא לשירותים השונים לרבות תקלות, שיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצע באמצעות ד"ר סקי על ידי מפעילי וספקי השירותים או מי מטעמם.
1.3.יובהר בזאת כי העסקה נשוא ההזמנה נעשית על בסיס חבילה כוללת של שירותים, ולא ניתן יהיה להפריד אותה לרכיבים (להלן: "החבילה").
1.4.ד"ר סקי ומי מטעמה אינם אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע בקשר עם השירותים לרבות במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל בין היתר עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון, הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו"ב.
1.5.יובהר כי ככל ויבוצעו הזמנות דרך אתר האינטרנט של ד"ר סקי (ולא באמצעות נציג טלפוני), אישור סופי של ההזמנה או הודעה על כך שלא ניתן להשלים את העסקה (לרבות, אך לא רק, בשל זמינות מוגבלת של איזה מבין השירותים) יימסרו ללקוחות על ידי נציג ד"ר סקי באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בטלפון והכל לפי שיקול דעתה של ד"ר סקי, בהתאם לפרטים שמסר ד"ר סקי במהלך הרישום. יובהר כי עד לקבלת אישור סופי של ההזמנה מנציג ד"ר סקי, ההזמנה לא תחייב את ד"ר סקי.
1.6.יובהר כי לעניין הזמנות שיבצעו דרך אתר האינטרנט של ד"ר סקי יחשבו כעסקת מכר מרחוק רק ככל שהן עומדות בכל התנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
1.7.במקרה של מספר נוסעים (קבוצה, משפחה, חברים וכד'), תושלם ההזמנה על ידי נציג אחד מטעם הקבוצה אשר ד"ר סקי תתנהל מולו בלבד (להלן: "ראש הקבוצה"). ד"ר סקי לא תישא באחריות בכל מקרה שבו יתקיימו חילוקי דעות ו/או אי הסכמות בין חברי הקבוצה השונים. בכלל זה, ראש הקבוצה ישא באחריות במקרה של העלאת כל טענה ו/או דרישה מצד חבר בקבוצה אשר הנובעת מאי הסכמה או מנתונים או אישורים שגויים שהוצגו על ידי ראש הקבוצה, וד"ר סקי שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממנו שיפוי בגין כל נזק שיגרם לה.
1.8.האמור בתנאים אלו בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהפך.
1.9.כתובתה הרשומה של החברה לכל דבר ועניין, לרבות שליחת פניות ומכתבים, הינה ברחוב ברמן בני 2, נתניה 4229330.

2.קבלת מסמכי נסיעה
2.1.מסמכי הנסיעה, כמפורט להלן, ישלחו לנוסע עד 3 ימים לפני מועד הנסיעה, ובתנאי שהנוסע שילם ו/או התחייב לשלם את התמורה המלאה בגין החבילה ו/או השירותים אותם הזמין ועמד בכל התחייבויותיו כלפי ד"ר סקי ו/או כלפי צדדים שלישיים.
2.2.השלמת התשלום ו/או התחייבות לתשלום מהווה תנאי למסירת מסמכי הנסיעה, אולם יובהר כי אי השלמת התשלום ו/או ההתחייבות כאמור, אינה פוטרת את הנוסע מהתחייבויותיו כלפי ד"ר סקי לרבות חובת התשלום.
2.3.על הנוסע לבדוק את מסמכי הנסיעה, מיד עם קבלתם מד"ר סקי או מי מטעמה, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם, תואמים את ההזמנה שאותה ביצע.

3.דמי ביטול ושינוי לחבילות סקי
3.1. ביטול ו/או שינוי ההזמנה ייעשה לאחר הודעתו הרשמית והכתובה של הנוסע ד"ר סקי, אשר תתבצע באמצעות הודעת פקסימיליה או בדואר אלקטרוני, שמסירתם אושרה.
3.2. לעניין הזמנות שיבצעו בשלמותן דרך אתר האינטרנט של ד"ר סקי, ניתן יהיה למסור את הודעת הביטול דרך הלינק המתאים באתר האינטרנט.
3.3. ככל וד"ר סקי תקיים מבצע ו/או קמפיין ו/או הטבה מכל סוג שהוא מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, יחולו הוראות תנאי הביטול במסגרת תנאים ואחריות אלו, לצד הוראות תקנון המבצע ו/או הקמפיין ו/או ההטבה  בשינויים המחייבים כאשר במקרה של נסיבות מבצע ו/או קמפיין ו/או הטבה וכיו"ב ספציפיים שאינם באים לידי ביטוי במסגרת תנאים ואחריות אלו, יחולו הוראות התקנון הספציפיות לעניין זה.
3.4. ביטול ו/או שינוי יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול/שינוי כמפורט:
3.4.1.הזמנה שתבוטל או תשונה (בכתב) בתוך 14 ימים לאחר ביצוע ההזמנה וקבלת מסמך אישור ההזמנה. אולם לא בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה לחופשה, יחולו עליה דמי ביטול/שינוי בסך 5% מעלות ההזמנה, או 100₪ לפי הנמוך מבניהם.
3.4.2.בכפוף להוראות כל דין, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם נוסע שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרת מונחים אלו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981), רשאי הנוסע לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה וקבלת מסמך אישור ההזמנה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

3.4.3.באם ההזמנה תבוטל/תשתנה שלא בפרקי הזמן ובתנאים הנזכרים לעיל, יחולו ביחס לכל נוסע, דמי ביטול/שינוי בשיעור משתנה, על פי מועד קבלת הודעת הביטול/השינוי אצל ד"ר סקי, כדלקמן:

*לאחר חלוף 14 ימים ממועד ההזמנה ועד 55 יום לפני מועד היציאה - 199 יורו לנוסע.
*מ-54 ימים ועד 29 ימים לפני מועד היציאה -65% מעלות החבילה לנוסע.
*מ-28 ימים ועד 15 ימים לפני מועד היציאה - 75% מעלות החבילה לנוסע.
*מ-14 ימים לפני מועד היציאה ועד ליום היציאה - 100% מעלות החבילה לנוסע. 
וכך לדוגמא: נוסע אשר שילם 1,000€ עבור הזמנה ושלח הודעת ביטול שהתקבלה אצל ד"ר סקי 28 ימים לפני יום היציאה יחויב בדמי ביטול על סך 750€ עבור כל נוסע אשר ביטל את החופשה ואת יתר 250€ יקבל חזרה לידיו.
3.5. יובהר כי ייתכן ולדמי הביטול האמורים כאמור, תתווסף עמלת הסליקה ו/או עמלת הביטול של חברת כרטיסי האשראי, ככל שההזמנה תבוצע באמצעי תשלום זה.
3.6. דמי הביטול לרכיבי חבילות ולשירותים שאינם מפורטים באתר ד"ר סקי הניתנים על ידי ספקי השירותים (או ספקים אחרים), ובפרט זה חבילות המותאמות כחלק מחופשת TAILOR MADE ייחודית שהורכבה בהתאמה אישית ללקוחות לפי דרישתם ו/או חבילות שאינם חלק ממלאי המוצרים אותם משווקת ד"ר סקי (כלומר, הזמנות חריגות מול הספקים מעבר למכסה שכבר שווקה ונמכרה על ידי ד"ר סקי), הרי שמרגע אישור ההזמנה על ידי ספקי השירותים(לרבות המלון או מלון הדירות), יראו את העסקה כאילו הושלמה, לכל דבר ועניין, וללא צורך באישור נוסף של הלקוח ובמקרים של ביטול ו/או שינוי, דמי הביטול יעמדו על 100% החל ממועד הזמנתם, ללא תלות במועד מסירת הודעת הביטול ו/או השינוי.
3.7. על אף האמור לעיל, ד"ר סקי שומרת לעצמה את הזכות להציע חופשות ו/או רכיבים בחופשות עבורן דמי הביטול יהיו שונים, ובין היתר בהתאם למדיניות ספקי השירותים השונים, אשר אינם כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן הישראלי, ולרבות (אך לא רק), במצב שבו ממועד ביצוע ההזמנה יגבו דמי ביטול בגובה 100% ממחיר ההזמנה שבוצעה.
3.8. במקרה של רכישה במסגרת קבוצה/משפחה, דמי הביטול ייגבו עבור כל נוסע בנפרד וללא תלות במספר הנוסעים.
3.9. במקרה שהנוסע לא יגיע לאתר הסקי או למלון או למלון הדירות או לטיסות במועד תחילת החופשה או שיעזוב לפני תום החופשה, מכל סיבה שהיא, הנוסע יודיע על כך מידית ד"ר סקי ובכל מקרה כאמור לא תהא ד"ר סקי חייבת להחזיר ללקוח את התשלום ו/או חלק ממנו.
3.10. יובהר כי במקרים בהם הנוסע לא יגיע לאתר הסקי או למלון הדירות או לטיסות כאמור לעיל, יתכן והנוסע יידרש לשלם תשלום נוסף לספקי השירותים והכל על פי תנאי ספקי השירותים.
3.11. ביטול ו/או שינוי שייעשה ביום שבת ו/או בכל יום מנוחה אחר בישראל, ייחשב (לצורך קביעת דמי ביטול) כאילו נעשה ביום העבודה העוקב.
3.12. מודגש בזאת כי תיקון פרטי הכרטיס, לרבות שינוי שם נוסע הנובע ממסירת שם שגוי ו/או איות שגוי מצד הנוסע לפני ו/או לאחר הכרטוס(לאו דווקא), יחויב בתוספת תשלום של כ-100 יורו לכל הפחות (בהתאם למדיניות ספק השירותים), מאחר וייחשב כשינוי בחברת התעופה וזאת בהתאם לנהליה.
3.13. בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה (מועדים, יעד וכו') ביוזמת הנוסע, הנוסע עשוי להידרש לשלם דמי שינוי נוספים לספקי השירותים על פי תנאי ספקי השירותים.
3.14. יובהר כי בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה בפרטים, על הנוסע לפנות בהקדם האפשרי, ישירות או בעזרת נציגי ד"ר סקי, לספקי השירותים המתאימים. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל מצוינים על גבי שובר שיינתן לנוסע.
3.15. ד"ר סקי לא תהא אחראית לביצוע כל החזר כספי ו/או תישא באחריות כלפי נוסע בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות הבאות:
3.15.1. מקרה בו חובת בידוד חלה על נוסע מכל סיבה שהיא, בישראל או במדינת היעד, ללא תלות במועד בו תתקבל הודעה על חובת הבידוד;
3.15.2. מקרה בו נוסע נמצא חיובי לנגיף מסוג קורונה, לפני הטיסה ו/או במהלך השהייה באתר.
3.16. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף 3.14 לעיל יחול ביחס לכל הזמנה, בין אם הנוסע בחר לבטל אותה בגין איזו מהנסיבות הקבועות לעיל, ואף אם התקיימה איזו מהנסיבות במהלך שהותו ביעד, ולפיכך הנוסע בחר לקצר את החופשה ו/או לשנות אותה.
3.17. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שעקב החלטת הרשויות, בישראל ו/או במדינת היעד, לא ניתן יהיה לקיים את החופשה, לרבות בעקבות איסור יציאה מישראל ו/או איסור כניסת ישראלים למדינת היעד ו/או סגירת האתר למבקרים,  ד"ר סקי מאשרת שהנוסע יהיה זכאי לקבלת החזר כספי מלא על חופשתו. יובהר כי ד"ר סקי תהא רשאית מעת לעת, לפי שיקול דעתה לשנות את התנאים האמורים ובלבד ששינוי כאמור לא יחול ביחס למי שביצע הזמנה כאשר סעיף זה היה בתוקף.  אין באמור בסעיף זה כדי להרחיב את זכותו של הנוסע לביטול ו/או שינוי החופשה מעבר לקבוע במפורש בסעיף זה בנסיבות שונות בהן לא ירצה ו/או לא יוכל הנוסע, מכל סיבה שהיא, לצאת לחופשה.
3.18. יובהר כי על הנוסע חלה האחריות הבלעדית לעקוב אחר ההנחיות המתעדכנות על ידי הרשויות, חברות התעופה והספקים השונים לעניין נגיף הקורונה.
3.19. בשל העובדה כי הספקים, ובפרט זה חברות התעופה טרם פרסמו את התנאים המלאים לעונת 2021-2022, ובין היתר את שעות ו/או יעדי הטיסות,  עשויים להתעדכן חלק ממרכיבי החופשה ובתוך כך: המלונות המוצעים ו/או אתרי הסקי ו/או יעדי החופשה ו/או מועדי טיסות ו/או חברת התעופה ו/או שעות הטיסה ו/או שירותים אחרים הניתנים במסגרת ההזמנה. ככל שיחולו עדכונים כאמור, ד"ר סקי תעדכן את הלקוחות, והמזמין נותן מראש את הסכמתו למציאת  חלופה קרובה ביותר למרכיב ההזמנה שהשתנה, לפי שיקול דעתה של ד"ר סקי.  
3.20. למען הסר ספק, יודגש כי ד"ר סקי איננה אחראית להנחיות הנקבעות על ידי הרשויות ו/או כל גורם אחר בקשר עם ה"דרכון הירוק", ובכלל זה, הנחיות לעניין תנאי השימוש בו, הנפקתו והזכאות להחזיק בו, והנחיות בקשר עם יציאה מישראל לאחר התחסנות מפני נגיף הקורונה ו/או נושאי הבידוד בישראל ובמדינת היעד. מבלי לגרוע מכל האמור במסמך זה, יובהר כי ד"ר סקי לא תישא באחריות עבור נוסע שניזוק כתוצאה משינוי באיזו מן ההנחיות כאמור ו/או כתוצאה מכך שלא היה מודע לאיזו מן ההנחיות שנקבעו.

4. ביטוח
4.1.ראשית יודגש, למען הסר כל ספק, כי רכישה דרך ד"ר סקי לא מהווה ביטוח לחופשה, ועל הנוסע חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לקיומו ותקפותו של ביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו ורצונותיו, לרבות ביטוח אישי, ביטוח נסיעות, ביטוח תאונות, ביטוח גלישת סקי, ביטוח סיכוני ביטול העסקה, וביטוח מטען וציוד.
4.2. למען הסדר הטוב, יובהר כי ד"ר סקי אינה חברת ביטוח ואינה משמשת כסוכן ביטוח, ולכן ככל והנוסע יבקש לרכוש לעצמו כיסוי ביטוחי, הנוסע מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי ד"ר סקי לגבי אי קיום הכיסוי הביטוחי, בין היתר עקב אי עמידה בדרישות חברת הביטוח המבטחת ותנאיה.
4.3. לתשומת לב הנוסעים, לידיעת ד"ר סקי, במרבית המקרים, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה לחופשה ו/או בסמוך למועד ביצוע ההזמנה, ולאחר מכן לא תתכן הפקת פוליסה.
4.4. לידיעת ד"ר סקי, מקובל לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך נסיעתו, בין היתר אך לא רק, עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת ד"ר סקי. למען הסר ספק, אין מדובר בהמלצה או ייעוץ מטעם ד"ר סקי, ועל כל נוסע להיוועץ בסוכן הביטוח שלו.
4.5. תשומת לבכם כי ישנן חברות ביטוח המציעות למבוטחים לרכוש ביטוח למקרים של ביטולי חופשה, וד"ר סקי ממליצה ללקוחותיה לבחון את תנאיהם וכדאיותם.
4.6. יובהר כי אין באמור בסעיף 4 זה או בכל פרסום שישלח על ידי ד"ר סקי בכדי להוות תיווך בין לקוחות ד"ר סקי לבין חברות ביטוח כלשהן, וההחלטה לרכוש פוליסת ביטוח נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הלקוח.

5.כוח עליון
5.1. ד"ר סקי תהא פטורה מאחריות, ולא תישא בכל אחריות ובפרט זה תהא משוחררת ממילוי התחייבויותיה הקבועות במסמך זה, כולן או חלקן, אם מילוי אחר התחייבויות אלה לא יהיה אפשרי באופן חלקי או מלא או שיימנע באופן ישיר או עקיף, והכל כתוצאה מנסיבות כלשהן של כוח עליון. ד"ר סקי תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות ו/או לשנות ו/או לעכב את השירותים, כולם או חלקם, ככל ומדובר באירוע כוח עליון אשר לפי דעתה של ד"ר סקי, הינו זמני בלבד. למען הסדר הטוב, במקרים כאמור, לא יהיה זכאי הנוסע להחזר כספים ששולמו על ידו ד"ר סקי.
5.2. לנוסע ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי ד"ר סקי ביחס לאי מילוי התחייבויותיה ו/או לביצוע ההתחייבויות באופן שונה מההזמנה המקורית (ככל שאפשרי), ככל ואלו נגרמו בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.
5.3. ד"ר סקי לא תהא מחויבת להשיב לנוסע את כספו במקרים שבהם היא ו/או מי מספקי השירותים לא ימלאו אחר התחייבויותיהם במלואם או חלקם בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.
5.4. לעניין מסמך זה, "כוח עליון" פירושו כל אירוע שמחוץ לתחום השליטה הסבירה של ד"ר סקי ואשר משפיע או יש בו פוטנציאל להשפיע על יכולתה של ד"ר סקי ו/או מי מהספקים למלא אחר התחייבויותיהם כלפי הלקוח לרבות, אך לא רק, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות, החלטות רשויות לאומיות לרבות הגבלות רגולטוריות בין אם בישראל או במדינה בה צפויה להתקיים החופשה ו/או הנוגעת לחבילה ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של ד"ר סקי ו/או ספק השירותים, בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי.
5.5. ד"ר סקי ממליצה לנוסע לרכוש ביטוח אישי נרחב, בין השאר אשר המכסה את האירועים המתוארים לעיל ואת הנזקים שעלולים להיגרם בעקבותיהם לנוסע, במקרה בו ד"ר סקי, הספקים ו/או הנוסע עצמו יהיו מעוניינים לבטל או לדחות את החופשה.
5.6. בכפוף להוראות כל דין, ד"ר סקי שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל טיסה(לרבות שינוי חברת התעופה ו/או יעד הטיסה ו/או שעות הטיסה) ו/או חבילה ו/או שירות (או חלק מהם) במידה ומספר הנוסעים ו/או הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר או השירות אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת, לרבות שינויים שאינם בשליטה של ד"ר סקי ו/או במקרים של כוח עליון. כמו כן עומדת ד"ר סקי הזכות לבטל ו/או להחליף ו/או לשנות ו/או לדחות מועד ביצועו כל שירות ו/או מוצר אשר נרכש ע"י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים, במוצר ו/או שירות אחרים, בין היתר, בעקבות טעות קולמוס, בין אם במחיר ובין אם בתיאור המוצר ו/או בעקבות תקלה טכנית או כל תקלה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.ספקי השירותים וטיסות

6.1.התייצבות לטיסות
6.1.1. ככלל, חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות 3 שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את תהליך היציאה מאותה מדינה.
6.1.2. ד"ר סקי לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאי עמידתו בנהלי חברות התעופה לרבות איחורו להתייצבות בהתאם לדרישות חברת התעופה, ובפרט זה במקרים של עיכובים שנגרמים ממזג אוויר, סגירת כבישים, עומסי תנועה וכד'.
6.1.3. לתשומת לב הנוסעים, לאחר ביצוע ההזמנה, ייתכנו שינויים בפרטי הטיסות, בין היתר אך לא רק, בשל נסיבות אשר אינן בשליטת ד"ר סקי.
6.1.4. למען הסר ספק, ההתייצבות להסעות לשדה התעופה לטיסה חזרה לישראל הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.
6.1.5. על הנוסע חלה האחריות להתעדכן בשעת ההמראה הסופית, טלפונית מול חברת התעופה, או באתר האינטרנט של חברת התעופה ו/או באתר האינטרנט של שדה התעופה ממנו הטיסה צפויה להמריא, וזאת כ-24 שעות לפני המועד המתוכנן, הן בנוגע להמראת הטיסה מישראל והן בנוגע להמראת הטיסה בחזרה לישראל.

6.2. שדות תעופה

6.2.1. ד"ר סקי אינה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים בשדות התעופה השונים בעולם.
6.2.2. יש לשים לב כי במדינות רבות חל איסור על העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה ועוד על המטוס.
6.2.3. באחריות הנוסע לברר מראש איזו כבודה ניתן להעלות על המטוס, ולהתארגן בהתאם.
6.2.4. מובהר בזאת כי בכל מקרה של הנחיות ו/או הגבלות רגולטוריות של הרשויות ו/או שינוי מדיניות ו/או תנאים ו/או כללים ו/או נהלים לרבות בקשר עם התפרצות מגפה מכל סוג שהוא ובכלל זה, גם התרצות נגיף מסוג קורונה (להלן ביחד: "הנחיות") מצד הרשויות ו/או שדות התעופה, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות כפי שיקבעו מעת לעת לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי ד"ר סקי ו/או מי מטעמה.
     
6.3. דרכון וויזות

6.3.1. באחריות הנוסע (כולל קטינים) להצטייד בדרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ ובויזה/אשרת כניסה, תעודת מעבר, ככל שיש בהם צורך לפי תנאי מדינת היעד. על כל נוסע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק את תוקף דרכונו, ושלמותו של הדרכון, כנדרש על ידי משרד הפנים ו/או כל צד שלישי אחר. על הנוסע מוטלת האחריות הבלעדיות לבדוק את החוקים והכללים הנהוגים במדינת היעד, בין היתר ביחס למשך השהייה הצפויה שלו מחוץ לישראל בכלל, ובמדינת היעד בפרט.  ד"ר סקי תהא פטורה מאחריות כלפי הנוסע ו/או מי מטעמו ביחס לכל מעשה ו/או מחדל של הנוסע, ככל ואלו יעמדו בניגוד לחוקים ו/או הכללים הנהוגים במדינת היעד.
6.3.2. יובהר כי לנוסע ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי ד"ר סקי בקשר עם האמור. באם הנוסע מחזיק דרכון זר, יש לציין זאת בפני ד"ר סקי, אולם, בכפוף להוראות הדין, היציאה והכניסה לישראל יעשו על-ידי הנוסע באמצעות הדרכון הישראלי בלבד.


6.4. טיסות

6.4.1. קיום הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה.
6.4.2. יובהר כי יתכנו שינויים בלוח זמני הטיסות, וכן בימים ובנתיבים של הטיסות.
6.4.3. שעות הטיסות הנמסרות על ידי ד"ר סקי (באתר ו/או בפרסומים השונים), הינן בהתאם לפרסום לוח זמני הטיסות, כפי שנמסר ד"ר סקי, נכון ליום הפרסום. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות ועל-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או חברות התעופה ו/או השכר, ולד"ר סקי לא תהא כל אחריות בקשר לכך.
6.4.4. מועדי הטיסות ונתיביהן נקבעים ע"י המוביל האווירי, ועל הנוסע לוודא את מועדי ומסלולי הטיסות בעת ביצוע ההזמנה.
6.4.5. במידה והנוסע ימצא אי התאמה בין "תוכנית הנסיעה" (פירוט שירותי התיירות לפי התאריכים שנמסרו לנוסע ב"תוכנית הנסיעה"-Itinerary) וכרטיס הטיסה, על הנוסע לפנות באופן מידי לשירות הלקוחות של ד"ר סקי או לחברת התעופה.
6.4.6. למען הסר ספק, התנאים בכרטיס הטיסה הם התנאים המחייבים את חברות התעופה.
6.4.7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין מניעה כי הנוסע יעשה שימוש בכל סעד בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי.
6.4.8. הארוחות במטוס, ככל ותהיינה, מוגשות על פי המדיניות הנהוגה בחברת התעופה. ככל וישנן בקשות מיוחדות בכל הקשור לארוחות שיוגשו בטיסה (בקשה לארוחה כשרה/צמחונית וכיו"ב) ו/או בקשות אחרות בנוגע לתנאים בטיסה עצמה, הינן בגדר בקשה בלבד וד"ר סקי אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-אספקתה של ההזמנה ו/או אי היענות לאילו מהבקשות. תשומת לבכם כי ישנן טיסות בהם הגשת משקאות וארוחות, לרבות חטיפים, כרוכה בתשלום.
6.4.9. כרטיס טיסה לתינוק מיועד לתינוקות עד גיל שנתיים.
6.4.10. מודגש בזאת כי תיקון פרטי הכרטיס, לרבות שינוי שם נוסע הנובע ממסירת שם שגוי ו/או איות שגוי מצד הנוסע לאחר הכרטוס, יחויב בתוספת תשלום של כ-100 יורו לכל הפחות (בהתאם למדיניות הספק), מאחר וייחשב כשינוי בחברת התעופה וזאת בהתאם לנהליה
6.4.11. במקרה בו מי מהנוסעים שעבורם נרכשה חבילה לא יופיע לטיסת הלוך (היוצאת מישראל), זכותו של אותו אדם לעלות על הטיסה חזור (לישראל) תבוטל באופן אוטומטי על ידי חברת התעופה, מבלי שיהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי מחברת התעופה ו/או מד"ר סקי, והדבר עלול לחיובים נוספים.
6.4.12. עלייה לטיסה והעלאת ציוד וכבודה למטוס הינן בהתאם למדיניות של המוביל האווירי ו/או ספק השירותים בלבד – ובאחריות הנוסע לבדוק נושאים אלו מראש.
6.4.13. הנוסע לא יפנה כל טענה ו/או תלונה כלפי ד"ר סקי באשר לנזק ו/או הפסד אשר נגרם לנוסע כתוצאה מציוד אשר הנוסע לא הורשה להעלות לטיסה.
6.4.14. מובהר בזאת כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד חברות התעופה, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי ד"ר סקי.

6.5. העברות

6.5.1. העברות יבשתיות מתבצעות על ידי חברות מקומיות, וד"ר סקי אינה אחראית על כל נזק העלול להיגרם על ידי מוביל יבשתי.
6.5.2. יש לשים לב כי זמני הנסיעה משדות התעופה לאתרי הסקי ובחזרה מהם, עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, עומס התנועה בדרכים, מזג האוויר ו/או גורמים בלתי צפויים אחרים אשר אינם בשליטתה של ד"ר סקי, ולכן ד"ר סקי לא תהא כל אחריות בגינן.

6.6. השכרת רכב

6.6.2. לבקשת הנוסע, ד"ר סקי תבצע עבור הנוסע הזמנה של רכב מחברת השכרה, ויש להפנות כל תלונה ו/או תביעה הנוגעת לרכב השכור במישרין, אל חברת ההשכרה.
6.6.3. ד"ר סקי אינה אחראית לזמינותו של רכב מדגם מסוים ו/או תקינות כלי הרכב ו/או זמינות נציגי חברת ההשכרה בשדות התעופה ו/או במוקדי השירות הטלפוני ו/או מתן שירותי גרר ותיקוני דרך ו/או מצב הכבישים המובילים לאתר הסקי ו/או התמצאות הנוסע בדרכים ו/או מיומנות הנהיגה של הנוסע ו/או תנאי מזג האוויר ו/או כל הוצאה כספית הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מן השימוש ברכב.
6.6.4. תנאי השכרת הרכב ושירותים נוספים יהיו בכפוף לתנאי השוברים המונפקים ע"י ספקי השירותים וחברות השכרת הרכב עצמם.
6.6.5. יובהר כי יתכן ויהיה צורך בשימוש בצמיגי חורף, שרשראות שלג, גגון, ציוד ניווט GPS, ו/או כל ציוד נוסף, אשר יהיה כרוך בעלות כספית נוספת אותן ישלם ישירות לחברת ההשכרה. ד"ר סקי ממליצה לנוסעים לברר את העלות כספית האמורה לעיל מראש ולפני החופשה.
6.6.6. מובא בזאת לידיעת הלקוחות, כי בחלק מן המדינות נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום לצורך השכרת רכב. גילאים אלו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה. האחריות לכך מוטלת על הנוסע בלבד.
6.6.7. מובהר בזאת כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד חברות השכרת הרכב, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי ד"ר סקי.
6.6.8. שובר ההשכרה תקף לתחנת ההשכרה בלבד, תאריך ושעת לקיחת הרכב יצוינו על גב שובר ההשכרה מראש. בגין כל שינוי שיתבצע, יונפק שובר חדש. יובהר כי לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר.
6.6.9. כיסוי ביטוחי CDW הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור בהתאם לאמור בפרק זה, עם זאת, בכל מקרה של נזק לרכב השכור תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק או גניבה, בהתאם לתנאים הנהוגים בחברות ההשכרה.
6.6.10. במעמד ההשכרה בחו"ל, על הנוסע להציג את שובר השכרת הרכב, כרטיס אשראי (שהונפק על ידי חברה/בנק ישראלי) בינ"ל לעירבון ורישיון נהיגה בינ"ל תקף.
6.6.11. מומלץ להיעזר באמצעים השונים כגון: מפת דרכים מתאימה ו/או מערכת ניווט מסוג GPS בכדי לאתר את נתיב הנסיעה לאתר הסקי.
6.6.12. יצוין כי לעיתים ניתנת האפשרות להוספת אמצעי ניווט שונים לרכב בתוספת תשלום מחברת ההשכרה.
6.6.13. מומלץ להצטייד במספר הטלפון של מלווה ד"ר סקי באתר, במידה ויש, או לחילופין באחראי אזורי מבעוד מועד ולעדכנו בכל בעיה המתעוררת בדרך אל אתר הסקי. את מספר הטלפון ניתן להשיג משירות הלקוחות של ד"ר סקי.
6.6.14. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית על ההגעה לבית המלון/מלון הדירות בשעה סבירה, כאשר קבלת המלון מאוישת, מוטלת על הנוסע בלבד ולנוסע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ד"ר סקי בכל מקרה בו יחולו עיכובים ו/או יגרמו לנוסע נזקים בשל הגעתו המאוחרת.
6.6.15. באחריות הנוסע להחזיר את הרכב, בהתאם לתנאי חברת ההשכרה, ובפרט זה, בשים לב למיקום, לשעה, מצב הרכב, כמות הדלק וכיו"ב.
6.6.16. יתכן ובמספר מדינות, לדוגמא, אוסטריה, תחול חובה על הנוסעים לרכוש לפני הכניסה למדינה מדבקת אגרה לכבישים המהירים אותה יש להדביק על שמשת הרכב.

6.7. בתי מלון

6.7.1. ברוב המדינות, הכניסה לחדרי בתי המלון (צ'ק-אין) מתבצעת החל מהשעה 14:00, ופינוי החדרים (צ'ק-אאוט) מתבצע עד השעה 12:00 בצהריים. מרווח הזמן האמור נועד לאפשר לצוות המלון להכין את החדרים לקראת האורחים החדשים המגיעים למלון.
6.7.2. במקרה בו שינויים בזמני הטיסות (לרבות הקדמתן) או ביטולן ייגרמו לנוסע להיזקק לשהות נוספת או לחלופין, להפסד יום/ימים במלון המוזמן, ד"ר סקי לא תישא בעלות ההפסד ו/או תוספת תשלום ששולמה על ידי הנוסע, והנוסע לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי מד"ר סקי, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הקיימות לנוסע, ככל שקיימות, מול חברת התעופה.
6.7.3. כמו כן, במקרה בו איחורים בטיסות ייגרמו לנוסע להפסד ארוחות או שירות אחר במלון המוזמן, לא תישא ד"ר סקי בעלות ההפסד, והנוסע לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי מד"ר סקי.
6.7.4. מחיר החבילה מותנה במספר הנוסעים השוהים בחדר. במידה ולאחר ביצוע ההזמנה יהיה שינוי במספר הנוסעים בחדר ו/או באחד מהחדרים המיועדים לאותה קבוצה/משפחה, מכל סיבה שהיא, מחיר החבילה לנוסע ישתנה בהתאם, וד"ר סקי תהא רשאית לחייב את הנוסעים בהפרשים הנובעים מכך.
6.7.5. רמת בתי המלון ודירוגם נקבעים ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה.
6.7.6. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם שירותים עונתיים ואינם ניתנים בכל ימות השנה. הנהלת המלון ו/או מי מטעמה וכן צדדים שלישיים עלולים בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים ו/או להפסיק את מתן השירותים האמורים. למען הסר ספק, אין ולא תהיה ד"ר סקי כל אחריות בנוגע לכך.
6.7.7. במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים כגון: סאונה, חדר כושר, בריכה, מגבות בבריכה וכדומה. למען הסר ספק, עלויות אלו אינן כלולות במחיר החבילה אותה משווקת ד"ר סקי.
6.7.8. ד"ר סקי אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, לרבות במתקני המלון, והנוסע לא יפנה כל טענה ו/או תלונה כלפי ד"ר סקי באשר למטרד אשר נגרם לו כאמור עקב נסיבות כאמור.
6.7.9. ד"ר סקי אינה אחראית להפעלה היומיומית של שירותי המלון, לרבות תקינות מערכותיו כולל מתחם הספא, טמפרטורת המים בג'קוזי או בבריכה ו/או טיבם ו/או זמינותם של שירותי המלון.
6.7.10. יובהר מפורשות כי הפעלת מיזוג האוויר ו/או החימום אינה באחריות  וד"ר סקי לא תישא באחריות כלשהי להפעלתו, גם במידה וצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. הפעלת המזגנים ו/או ההסקה הינה בשליטתם המוחלטת של בתי המלון ונתונה לשיקול דעתם הבלעדי.
6.7.11. ככלל, חדרי המלון הינם חדרים זוגיים המצוידים בשתי מיטות יחיד או במיטה כפולה. אין באפשרות ד"ר סקי ו/או מי מטעמה להבטיח חדר מסוג מיוחד ו/או מיטה כפולה ו/או את אורך המיטה ו/או סוג המיטה ו/או מיקום החדר בבית המלון ו/או כל דרישה נוספת.
6.7.12. במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה אנשים, יצוין כי בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, וכי לעיתים מיטה זו ו/או מיטות אלו הינן מיטות מתקפלות ו/או ספות ההופכות למיטה, וד"ר סקי לא תוכל לדעת ו/או להבטיח כל דרישה העולה מכך מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון.
6.7.13. ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. ד"ר סקי לא תבטיח את מיקום החדר עפ"י דרישות הנוסע, לרבות דרישות בעניין קומה ו/או מיקום מבוקש ו/או דרישות מסוימות נוספות (דוגמת חדרים צמודים ו/או מחוברים, חדרים הפונים לנוף, לכיוונים מסוימים, חדרים עם מרפסות וכד').
6.7.14. במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, ד"ר סקי ו/או מי מטעמה לא יבטיחו את האירוח והלינה של נוסעים מאותה קבוצה ו/או משפחה, בבניין המרכזי ו/או באותו אגף.
6.7.15. ככל שהחבילה שתוזמן כוללת ארוחת בוקר, יש לקחת בחשבון כי מחירי המלונות באירופה כוללים לרוב ארוחת בוקר קונטיננטלית ובסיסית. ד"ר סקי אינה מתחייבת כי הארוחות במלון יסופקו בחדר האוכל של המלון.
6.7.16. ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר, ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל עבורם אישור מראש.
6.7.17. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, רשאי ספק השירותים/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי בדרוג זהה או גבוה יותר מהמלון אותו הזמינו הנוסעים מראש. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי, חלה על הנהלת המלון ו/או ספק השירותים, וד"ר סקי תהיה פטורה מכל אחריות לכך.
6.7.18. על הנוסע להתנהג במלון בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.
6.7.19. מובהר בזאת כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד בית המלון ו/או העיירות בו המלונות ממוקמים, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי ד"ר סקי.
6.7.20. יובהר כי הנוסע הינו האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק שייגרם, לרבות לחדר בית המלון ו/או לתכולתו, בשל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של אורחיו.
6.7.21. יש לקחת בחשבון כי ייתכן וכתנאי לקבלת המפתחות לחדר במלון ולתחילת השימוש בו, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי או כרטיס אשראי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו ותשלום חיובים אחרים.

6.8. מס עירוני

6.8.1. במרבית מקומות הלינה באירופה נגבה בהתאם לחוקים המקומיים באתר הסקי, מכל תייר תשלום מס או היטל עירוני או מקומי בסך של עד 4.5 יורו ליום, לכל אדם.
6.8.2. התשלום האמור אינו כלול במחיר החבילה שמשווקת על ידי ד"ר סקי, הוא אינו משולם לד"ר סקי, ויש לשלמו ישירות למקום הלינה במהלך החופשה, לעיתים בתחילתה.

6.9. דירות/מלון דירות

6.9.1. מלון הדירות הינו מבנה דירות להשכרה, הן לטווח קצר והן לטווח ארוך, המרוהט ומאובזר באביזרים הדרושים כדי לספק לשוהים בו אווירה ביתית.
6.9.2. סוג וגודל המיטות והמזרונים בדירות השונות עשויים להשתנות ממלון דירות אחד למשנהו ומדירה לדירה, ולא ניתן להתחייב על כך מראש, ולמען הסדר הטוב הם יהיו באחריותו הבלעדית ספק הדירות. יובהר כי בחלק מהדירות, ייתכן ולטובת חלק מן הנוסעים יסופקו מיטות מתקפלות, או ספות נפתחות/ספות מיטה.
6.9.3. יובהר כי במהלך השהות, וכנהוג במלון דירות/דירות, לא יוחלפו מגבות ומצעים, והחדרים לא ינוקו במהלך השהות, והאחריות לכך תהיה על הנוסע בלבד. בחלק מן המלונות דירות/דירות, ניתן להזמין שירותי ניקיון תמורת תשלום לספק השירותים המקומי. עם זאת, יתכן ושירותי ניקיון כאמור לא יתאפשרו בחלק מהדירות, לרבות לא כנגד ביצוע תשלום.
6.9.4. במקרה של שהות במלון הדירות, וככל והנוסע ביקש להזמין ארוחות, אזי הארוחות יסופקו לנוסע במסעדות מחוץ למלון הדירות, כנגד הצגת קופון בלבד, בהתאם למדיניות של כל בית עסק. שמירת הקופונים הינה באחריות הנוסע בלבד.
6.9.5. מחיר החבילה נקבע ע"פ מספר הנוסעים אשר ישהו באותו חדר במלון הדירות. במקרה של ביטול אחד הנוסעים או יותר, תתכן התייקרות במחיר החבילה ליתר הנוסעים, וזאת מעבר לדמי הביטול שישולמו על ידי הנוסע/ים שהודיע/ו ד"ר סקי על ביטול.
6.9.6. על הנוסע להתנהג במלון הדירות בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.
6.9.7. מובהר בזאת כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד מלון הדירות, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי ד"ר סקי.
6.9.8. הנוסע הינו האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק, לרבות לדירה ו/או לתכולתה לרבות לנזקים שייגרמו על ידי הלקוח ואורחיו.
6.9.9. יובהר כי ייתכן וכתנאי לקבלת החדר במלון הדירות, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי או כרטיס אשראי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו.
6.9.10. האמור בסעיף 6 זה יחול בשינויים המחויבים גם על דירות אשר אינן חלק מקומפלקס של מלון דירות, אלא הינן חלק ממבנים בעיירת הסקי.

6.10. שירותים נוספים

6.10.1. שירותים הניתנים במלון ו/או בעיירת הסקי, כגון: מתקני ספורט מסוימים, טיפולי יופי, בריאות וספא, ניתנים בחלקם תמורת תשלום, על-פי נהלי בתי המלון ו/או החברה המפעילה אותם, והאחריות על ביצועם חלה על בית המלון ו/או הגוף המפעיל בלבד, מבלי  של יד"ר סקי תהא כל אחריות על טיב השירות ו/או הפעילות או על עלותם, לרבות במקרים בהם ד"ר סקי פירסמה שירותים אלו באיזה מבין פירסומיה.
6.10.2. יובהר כי כל הפרסומים ו/או התמונות ו/או השרטוטים ו/או המפות, ככל שיופיעו בפרסומיה של ד"ר סקי, הינם להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את ד"ר סקי וד"ר סקי לא תהא אחראית לגבי שלמותם ו/או נכונותם ו/או עדכונם.

6.11. השכרת ציוד גלישה

6.11.1. לבקשת הנוסע, ניתן להשכיר באתר ציוד סקי (הכולל מגלשיים, נעליים ומקלות) או ציוד סנובורד (בורד ונעליים) וקסדה. יובהר כי השכרת קסדה או אביזרים אחרים, נעשית ישירות מול חנות ההשכרה ואינה נכללת בעלות ההשכרה הבסיסית המוצגת על ידי ד"ר סקי בפרסומיה, למעט בקייטנות השונות ובהתאם לפירוט בכל אחת מהן.
6.11.2. יובהר כי הציוד המושכר בחנויות אליהם מפנה ד"ר סקי את לקוחותיה, הינו ברמה סטנדרטית ומקובלת באתרי הסקי, ולא בהכרח ציוד חדש. ד"ר סקי אינה אחראית על רמת הציוד ו/או תחזוקתו ו/או שמירתו ו/או תקלות ו/או פציעות העלולות להיגרם לנוסע ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש בציוד והנוסע פוטר את ד"ר סקי ו/או מי מטעמה מאחריות לציוד כאמור, כך שלנוסע ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי ד"ר סקי ו/או מי מטעמה בנוגע לציוד.
6.11.3. ד"ר סקי אינה מתחייבת להחזר כספי או שדרוג הציוד לנוסעים המגיעים עם ו/או רוכשים באתר, ציוד אישי - מלא או חלקי.
6.11.4. יצוין כי באחריות גולשים בעלי מידת נעליים חריגה או כאלה המבקשים ציוד חריג  לתאם זאת מראש מול ד"ר סקי במעמד ההזמנה, ורק במידה וספק השירותים המקומי יודיע ד"ר סקי שהוא לא יוכל לספק את הציוד המבוקש, אזי בטרם היציאה לחופשה, ד"ר סקי תזכה את הנוסע בסכום המלא ששילם הנוסע בגין הציוד המבוקש אותו לא ניתן לספק.
6.11.5. שעת לקיחת והחזרת הציוד הינה באחריות חנות השכרת הציוד, ועל הנוסע להתעדכן ולעקוב אחר שעות הפעילות של החנות ישירות מולה.
6.11.6. יובהר כי ייתכן מקרה בו לקוחות יגיעו לאתר בו חנות השכרת הציוד תהיה סגורה, מכל סיבה שהיא, ובמקרה כאמור לא תקום ד"ר סקי אחריות כלפי הלקוח.
6.11.7. יובהר כי ייתכן ובעת הגעת הלקוח לחנות ההשכרה, לא יימצא במלאי החנות ציוד זהה לציוד שהוזמן, ובמקרה כאמור וככל ולא יעלה בידי החנות לספק ציוד חלופי מספק מקומי אחר, תזכה ד"ר סקי את הלקוח במחיר אשר נגבה ממנו בגין השכרת הציוד, והלקוח יהיה אחראי לשכור בעצמו ציוד במקום אחר בעיירת הסקי, מבלי שתהא ללקוח כל טענה כלפי ד"ר סקי.

6.12. הדרכות סקי

6.12.1. ד"ר סקי מתווכת בין הנוסע לבתי ספר להדרכת סקי שבאתר. ידוע למזמין כי השירותים המוזמנים על-ידו בכל הנוגע להדרכות סקי, מועדם, מיקומם, היקפם וכל עניין הקשור בהם עלול להשתנות מכול סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מכמות השלג באתר, תנאי מזג האוויר, הוראות משתנות של אתר הסקי, מספר המשתתפים בהדרכה, רמת מיומנות הסקי השונה של כל אחד ממשתתפי ההדרכה, מגוון גילאי המשתתפים וזמינות המדריכים.
6.12.2. הנוסע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מאת ד"ר סקי, בגין שינויים שיחולו בהדרכות הסקי, כאמור לעיל.
6.12.3. ידוע למזמין כי הדרכות הסקי מבוצעות בקבוצות מרוכזות, ואין המדובר בהדרכות אישיות וכי אין ד"ר סקי מתחייבת על שעת תחילתו ו/או סיומו של שיעור הגלישה.
6.12.4. מוסכם על המזמין כי ד"ר סקי לא תהא חייבת בהחזרת כל תשלום בגין איכות ההדרכה ו/או שעות הדרכה בלתי מנוצלות, מכל סיבה שהיא.
6.12.5. יובהר כי קיימים אתרים בהם הדרכה מעל רמה מסוימת מצריכה תשלום לצורך הרחבת סקי פס של הגולש, והנוסע יישא בעלויות הכרוכות בכך בעצמו.
6.12.6. יובהר כי זהות המדריכים נקבעת על ידי בתי הספר לגלישה באתר, וד"ר סקי לא יכולה להתחייב לזהות המדריכים, איכותם, ניסיונם או לרמת השליטה שלהם בשפה האנגלית.

6.13. פעילויות בחירה

6.13.1. פעילויות המוצעות למבקרים בעיירות הסקי השונות, משווקות, נמכרות ומבוצעות ע"י ספקים ומשרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם, ולד"ר סקי אין כל אחריות בכל הקשור להם, אף אם נתונים בגינן יפורסמו על ידי ד"ר סקי בפרסומיה השונים.

6.14. שביתה

6.14.1. הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו שד"ר סקי אינה אחראית לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או פגיעה באיכות החופשה אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם לרבות עובדי שדה התעופה, נמל התעופה, בתי המלון ועובדיהם ולפיכך לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי במקרים כאמור.

6.15. בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה על הנוסע לפנות בהקדם האפשרי, ישירות או באמצעות ד"ר סקי, לספקי השירותים המתאימים. כמו-כן יש לעדכן את הנציג מטעם ד"ר סקי בכל מקרה כאמור.
6.16. יובהר כי במקרה של תקלה אשר לא הובאה לתשומת ליבה וטיפולה של ד"ר סקי, לא יתאפשר ד"ר סקי ו/או מי מטעמה לנסות לסייע לנוסע.

7.בקשות מיוחדות

7.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של בקשה מיוחדת מצד הנוסע, תדאג ד"ר סקי להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם ד"ר סקי אישרה לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים.
7.2. במקרה של בקשה מיוחדת אשר נכללה בהזמנה, הנוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק ד"ר סקי ו/או מי מטעמה מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
7.3. יובהר כי בקשות מיוחדות, המועברות לספקי השירותים הרלוונטיים, הינן באחריות ספקי השירותים. למען הסר ספק, כל בקשה מיוחדת אשר לא התקבל בקשר עימה אישור מראש ובכתב מד"ר סקי, לא תחייב את ד"ר סקי ו/או את ספקי השירותים.
7.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, נוסע שבקשתו המיוחדת נענתה בשלילה יהיה זכאי לבטל את ההזמנה וללא עלות עד 24 שעות לאחר קבלת הודעתה של ד"ר סקי בדבר הסירוב לבקשה המיוחדת. באם לא יספק הנוסע תגובה לד"ר סקי בחלוף 3 הימים האמורים, יחשב כאילו הסכים לתנאי ההזמנה ובהעדר הדרישות בבקשה המיוחדת.

8.קייטנות והדרכות סקי בעברית לילדים

8.1. בנוסף להוראות הנוגעות להדרכה באתר כמפורט לעיל, מוצהר ומוסכם כי בכל מקרה בו המזמין מבקש להזמין הדרכות סקי לילדים (מתחת לגיל 18 שנים), יהא הדבר תחת אחריות מלאה של הורי הילד, תוך הכרתם את הסיכונים הכרוכים בספורט האתגרי והנזקים העלולים להיגרם במהלך הגלישה, וידיעתם של הורי הילד כי גלישה כאמור מהווה ספורט הטומן בחובו סיכונים רבים.
8.2. יובהר כי ייתכן מצב בו קבוצת ההדרכה תהיה מעורבת מבחינת גילאי המשתתפים, מינם ומגוון הגילאים ו/או מבחינת רמת הגלישה של משתתפי הקבוצה.
8.3. על הוריו של הילד המשתתף בהדרכה סקי, להביאו לנקודת המפגש שנקבעה מצויד בקסדת ראש תקנית ולדאוג לאיסוף הילד בחזרה מנקודת המפגש ובשעת המפגש, כפי שיודיע עליה מדריך קבוצת ההדרכה.
8.4. הורה הילד מתחייב להיות זמין בשעות ההדרכה ובכל מקרה בו יבקש הילד להפסיק את ההדרכה במהלכה, מתחייב הורה הילד להגיע לכל נקודה שהיא באתר, כדי לאסוף את הילד בהקדם האפשרי. מוסכם כי במקרה כאמור, לא תהא חייבת ד"ר סקי בהחזרת כל תשלום בגין שעות הדרכה בלתי מנוצלות.
8.5. ד"ר סקי לא תהיה אחראית על מבחר, היצע או רמת ארוחות הצהריים במידה ומוגשות במסגרת הקייטנה ו/או ההדרכה.
8.6. ד"ר סקי לא תהיה אחראית על ההסעות בקייטנה ו/או ההדרכה, ואלו באחריות ספקי השירותים.
8.7. ד"ר סקי שומרת לעצמה את הזכות לביטול קבוצת קייטנה במצב בו אין מינימום משתתפים אשר נקבע ע"י ד"ר סקי לפי שיקול דעתה.
8.8. יובהר כי ההדרכות והקייטנות שיוצעו ללקוחות ד"ר סקי, הינן ב- 2 רמות גלישה: רמה למתחילים ורמה למתקדמים (ולא בהכרח לפי גיל הגולשים). באחריות ההורים של הילדים הצפויים להשתתף בקייטנה/הדרכה לוודא כי רמת הגלישה של הילד שנרשם לקייטנה תואמת את רמת הקבוצה.

9.הגלישה

9.1. ד"ר סקי אינה אחראית על כמות השלג, תנאי השלג ואיכותו, תנאי הגלישה ותנאי מזג האוויר באתרים השונים, ואף לא בדרכים המובילות לאתרים ומהם, ובשדות התעופה.
9.2. למען הסדר הטוב, ד"ר סקי אינה אחראית על הגלישה באתר, ואין היא אחראית על התאמת האתר ו/או המסלולים לרבות לרמת הגלישה והמיומנות של הגולשים.

10. ציוד הנוסע

10.1. ד"ר סקי אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן שייגרם לציוד האישי, לרבות לציוד הגלישה של הנוסע, או לכל ציוד שבו ייעשה הנוסע שימוש, בין היתר אך לא רק במהלך הטיסות, ההעברות לאתר, הגלישה באתר ו/או במקום בו מאוחסן הציוד.

11.עדכונים

11.1.נציגי ד"ר סקי הנמצאים באופן קבוע או זמני בחלק מהאתרים, יפעלו לעדכן באמצעות אפליקציית ד"ר סקי (כמפורט להלן) ו/או באמצעות מסרונים (SMS/ WHATSAPP), את הנוסעים על עדכונים ו/או שינויים שעשויים לחול מעת לעת בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירותים השונים. האחריות על עדכון הפרטים האישיים של הנוסעים ומסירתם לנציג ד"ר סקי, חלה על הנוסע.
11.2. במקרה שנוסע לא יהיה מודע לעדכון כאמור בפרק זה, מכל סיבה שהיא, לא תקום לו טענה כנגד ד"ר סקי.

12.מיגון

12.1. חבילת השכרת הציוד הסטנדרטית המוצעת על ידי ד"ר סקי, אינה כוללת ציוד מיגון.
12.2. ד"ר סקי ממליצה לכל הגולשים לגלוש עם מיגון ראש/ ישבן/ ידיים/ ברכיים/ מפרקים וכד', אשר מתאימים לגלישה וזאת ללא תלות ברמת הגלישה.

13. כרטיס SIM

13.1. ד"ר סקי עשויה להעניק ללקוחותיה או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כרטיסי SIM (של ספקים מקומיים ו/או של ספקים ישראלים), הכוללים דקות שיחה ו/או גלישה בחו"ל.
13.2. כרטיסי ה- SIM יוענקו רק ללקוחות מעל גיל 12, למעט ללקוחות היוצאים לחופשות סוף שבוע, לחופשות באנדורה או ליעדים אחרים לפי קביעת ד"ר סקי.
13.3. יובהר כי השימוש בכרטיס ה- SIM יהא באחריות הנוסע, וכי ד"ר סקי לא תהא אחראית בשום מקרה לשימושים שיבוצעו באמצעות ה- SIM על ידי הלקוחות ו/או מי מטעמם, והאחריות על ביצוע השיחות ו/או התאמת התכנים לצרכי הלקוחות תחול עליהם (ובמקרה של קטין, על האפוטרופוס מטעמו) בלבד.
13.4. חלוקת הכרטיסים תתבצע על ידי נציגי ד"ר סקי ועד גמר המלאי.

14. שוברים לרכישת ציוד ברשת קולומביה

14.1. ד"ר סקי עשויה להעניק מעת לעת ללקוחותיה, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שוברים לרכישת ציוד ברשת קולומביה.
14.2. גובה השוברים ותנאי מימושם (לרבות תאריך פקיעתם) ייקבעו מעל לעת על ידי ד"ר סקי ורשת קולומביה.
14.3. מימוש השוברים יהיה בהתאם לנהלי קולומביה ובכלל זה לא ניתן יהיה לממש את השוברים בנוסף להנחות נוספות ו/או מבצעים נוספים ברשת ו/או יחד עם השלמת התשלום בגיפטקארד.
14.4. לא ניתן להמיר את השובר למזומן, ולא יינתן עודף בגין ניצול חלקי של השובר.
14.5. השובר אינו ניתן למימוש בסניפי עודפים. בסניף אילת – מהשובר ינוכה מע"מ.
14.6. השובר הינו אישי ואינו ניתן להעברה בין בתמורה ובין שלא. לא ניתן לשחזר שוברים שאבדו.
14.7. ד"ר סקי אינה אחראית על מימוש השוברים ו/או על המוצרים שיירכשו באמצעותם.
14.8. יובהר כי ככל ולאחר מימוש השובר יבטל הלקוח את החופשה אותה הזמין, תעמוד ד"ר סקי הזכות לחייב את הלקוח בשווי השובר כפי שמומש על ידי הנוסע ו/או מי מטעמו עד לאותו המועד.

15. מחירים ושערי חיוב

15.1. מחיר כרטיס הטיסה כולל מיסי נמל, היטלי ביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע ונכון ליום ההזמנה.
15.2. המחיר ייקבע עם ביצוע ואישור ההזמנה ויישאר ללא שינוי. עד ביצוע ההזמנה, מחיר החבילה עשוי להשתנות מעת לעת, בין היתר בהתאם לדרישות ו/או התאמות, אשר יתבקשו על ידי הלקוח.
15.3. השער לתשלום יהיה שער העברות והמחאות הגבוה של המטבע הנקוב אשר נקבע ביום הקודם ליום החיוב.
15.4. יובהר בזאת כי תמחור החבילה הינו על בסיס החבילה הכוללת, ולא ניתן לתמחר את מרכיבי החבילה בנפרד. לפיכך, לא תשמע כלפי ד"ר סקי כל טענה ו/או דרישה לביצוע החזרי כספים בין היתר, במקרה בו הנוסע לא ניצל, מכל סיבה שהיא, איזה מבין מרכיבי החבילה ו/או במקרים בהם המחיר שנגבה מהנוסע במסגרת החבילה אינו זהה למחיר לו הנוסע היה זכאי לו היה מארגן את החופשה לבדו.
15.5. על אף האמור, יובהר כי המחיר של החבילה עשוי להשתנות גם לאחר ביצוע ההזמנה, וזאת בין היתר, במידה ויהיה שינוי בהרכב ובכמות הנוסעים שיחלקו את החדר במלון ו/או במלון הדירות ו/או ברכיבים אחרים של החבילה.

16. התשלום והבטחתו

16.1. פרטי כרטיס האשראי שיימסור הלקוח ד"ר סקי ישמשו הן לביצוע התשלום (ללקוחות המשלמים באשראי), והן כבטחון להבטחת ביצוע מלוא התשלומים המגיעים ד"ר סקי /או לספקי השירותים בהתאם להזמנת הלקוח כפי שתאושר על ידי הלקוח.
16.2. ד"ר סקי תהא רשאית לחייב את כרטיס האשראי כאמור ללא צורך בהודעה נוספת ללקוח, בכל מקרה בו הלקוח יהיה חייב ד"ר סקי ו/או לספקיה כספים, בין היתר, אך לא רק בגין דמי ביטול, הרחבת השירותים, ביצוע שינויים הכרוכים בתשלום, חיובים לצדדים שלישיים, חיובים שבוצעו בחסר – כגון חנויות השכרת ציוד במידה והציוד יוחזר פגום ו/או לא יוחזר בכלל (באתרים בהם השכרת ציוד הינה חלק מהחבילה) וכד'. יובהר כי גובה החיוב של כרטיס האשראי אשר יבוצע על ידי ד"ר סקי כאמור, יהיה בגובה החוב של הלקוח ד"ר סקי ו/או לספקיה, בהתאם לספרי הנהלת החשבונות ו/או ומסמכי ד"ר סקי בדבר גובה החוב כאמור, אשר יהוו ראייה לנכונות גובהו של החוב. בעצם מסירת הפרטים האמורים ד"ר סקי, מאשר הנוסע כי אין ולא יהיו לו טענות בנוגע לחיובי הכרטיס בגין האמור.

עדכון אחרון: 29.6.21

טופס פנייה מהירה

חופשות קרובות
אתרי סקי
חבילות סקי
צור קשר